Poñer permisos nun directorio web de traballo

Chuleta para establecer os permisos a un directorio web de traballo nunha instalación LAMP. O sistema de ficheiros ten que soporta ACL.

cd ~/public_html
DIR=`pwd`
sudo setfacl -R -m u:www-data:rwx -m u:`whoami`:rwx $DIR
sudo setfacl -dR -m u:www-data:rwx -m u:`whoami`:rwx $DIR
getfacl $DIR

 

Última actualización 2012-08-20
12:02 AM (Europe/Madrid)
Data de creación 2012-04-11
7:34 PM (Europe/Madrid)
change filesystem permissions to work on web environments
bash scripting

Relacionados