Táboa de compatibilidade ECMAScript 5

 IE 7IE 8IE 9FF 3FF 3.5, 3.6FF 4SF 3.2SF 4SF 5WebKitCH 5CH 6CH 7, 8, 9OP 10.1 OP 10.5, 10.6, 10.7, 11 Konq 4.3BESENRhino 1.7
Object.create No No Yes No No Yes No No Yes Yes Yes Yes Yes No No No Yes Yes
Object.defineProperty No Yes [1] Yes No No Yes No No Yes Yes Yes Yes Yes No No No Yes Yes
Object.defineProperties No No Yes No No Yes No No Yes Yes Yes Yes Yes No No No Yes Yes
Object.getPrototypeOf No No Yes No Yes Yes No No Yes Yes Yes Yes Yes No No No Yes Yes
Object.keys No No Yes No No Yes No No Yes Yes Yes Yes Yes No No No Yes Yes
Object.seal No No Yes No No Yes No No No No No Yes Yes No No No Yes Yes
Object.freeze No No Yes No No Yes No No No No No Yes Yes No No No Yes Yes
Object.preventExtensions No No Yes No No Yes No No No No No Yes Yes No No No Yes Yes
Object.isSealed No No Yes No No Yes No No No No No Yes Yes No No No Yes Yes
Object.isFrozen No No Yes No No Yes No No No No No Yes Yes No No No Yes Yes
Object.isExtensible No No Yes No No Yes No No No No No Yes Yes No No No Yes Yes
Object.getOwnPropertyDescriptor No Yes Yes No No Yes No No Yes Yes Yes Yes Yes No No No Yes Yes
Object.getOwnPropertyNames No No Yes No No Yes No No Yes Yes Yes Yes Yes No No No Yes Yes
 
Date.prototype.toISOString No No Yes No Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes No Yes Yes
Date.now No No Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes
Array.isArray No No Yes No No Yes No No Yes Yes Yes Yes Yes No Yes No Yes Yes
JSON No Yes Yes No Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes No Yes Yes
Function.prototype.bind No No Yes No No Yes No No No No No No Yes No No No Yes Yes
String.prototype.trim No No Yes No Yes Yes No No Yes Yes Yes Yes Yes No Yes No Yes Yes
 
Array.prototype.indexOf No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Array.prototype.lastIndexOf No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Array.prototype.every No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Array.prototype.some No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Array.prototype.forEach No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Array.prototype.map No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Array.prototype.filter No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Array.prototype.reduce No No Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes
Array.prototype.reduceRight No No Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes
 
Property access on strings [2] No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Reserved words as property names [3] No No Yes Yes Yes Yes No No No Yes No No Yes No No No Yes No
 
Strict mode [4] No No No No No Yes No No No Yes No No No No No No Yes No

[1] En Internet Explorer 8 Object.defineProperty só acepta obxectos DOM (MSDN reference).

[2] Por exemplo: "foobar"[3] === "b"

[3] Por exemplo: ({ if: 1 })

[4] Strict mode é soportado cando a seguinte expresión avalía a true ? (function(){ "use strict"; return !this; })();

Última actualización 2012-08-15
11:57 PM (Europe/Madrid)
Data de creación 2010-12-27
1:16 PM (Europe/Madrid)
ECMAScript 5 compatibility table
javascript